10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 319/18


2018 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje WP / EUIPO

(Byla T-407/18)

(2018/C 319/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: WP, atstovaujama advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. spalio 6 d. EUIPO sprendimą, kuriuo atsisakoma antrą kartą atnaujinti su ieškove, kaip laikinąja tarnautoja, sudarytą darbo sutartį pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau – KTĮS) 2 straipsnio f punktą, ir

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad EUIPO, priimdama ginčijamą sprendimą, pažeidė teisėtumo principą ir svarbias Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) ir KTĮS nuostatas, t. y. KTĮS 56 straipsnį ir Tarnybos nuostatų 110 straipsnį, ir kad ginčijamame sprendime nėra jokio kito teisinio pagrindo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad EUIPO, priimdama ginčijamą sprendimą, pažeidė teisėtumo principą, padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir nesilaikė pareigos rūpintis savo darbuotojais.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad EUIPO, priimdama ginčijamą sprendimą, pažeidė Reglamento 45/2001 (1) reikalavimus, ypač 27 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies b punktą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad EUIPO, priimdama ginčijamą sprendimą, pažeidė vienodo požiūrio principą.


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 26 t., p. 102).