10.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 319/18


2018. július 2-án benyújtott kereset – WP kontra EUIPO

(T-407/18. sz. ügy)

(2018/C 319/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: WP (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az EUIPO 2017. október 6-án hozott azon határozatát, amelyben elutasítja a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 2. cikkének f) pontja alapján történő másodszori meghosszabbítását, és

az EUIPO-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat elfogadásával az EUIPO megsértette a jogszerűség elvét, mivel megsértette az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek releváns rendelkezéseit, nevezetesen az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 56. cikkét és a személyzeti szabályzat 110. cikkét, továbbá mivel a vitatott határozatnak nincs más jogi alapja.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat elfogadásával az EUIPO megsértette a jogszerűség elvét, nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el és megsértette a személyi állománnyal szembeni gondoskodási kötelezettségét.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat elfogadásával az EUIPO megsértette a 45/2001 rendelet (1) követelményeit, így különösen a 27. cikkének (1) bekezdéséből és (2) bekezdésének b) pontjából eredő követelményeket.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat elfogadásával az EUIPO megsértette az egyenlő bánásmód elvét.


(1)  A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanács rendelet (HL 2001. L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.).