10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 319/18


Kanne 2.7.2018 – WP v. EUIPO

(Asia T-407/18)

(2018/C 319/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: WP (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

EUIPO:n 6.10.2017 tekemä päätös olla uusimatta toistamiseen kantajan sopimusta väliaikaisena toimihenkilönä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f kohdan mukaisesti on kumottava; ja

EUIPO on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan EUIPO loukkasi laillisuusperiaatetta rikkoessaan henkilöstösääntöjen (Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt) ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen merkityksellisiä määräyksiä eli muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 56 artiklaa ja henkilöstösääntöjen 110 artiklaa.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan EUIPO loukkasi laillisuusperiaatetta, teki ilmeisen arviointivirheen ja laiminlöi huolenpitovelvollisuutensa tehdessään riidanalaisen päätöksen.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan EUIPO rikkoi asetuksen N:o 45/2001 (1) vaatimuksia ja erityisesti 27 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan b alakohtaa tehdessään riidanalaisen päätöksen.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan EUIPO loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tehdessään riidanalaisen päätöksen.


(1)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EUVL 2001, L 8, s. 1),