10.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 319/18


Žaloba podaná dne 2. července 2018 – WP v. EUIPO

(Věc T-407/18)

(2018/C 319/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: WP (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí EUIPO ze dne 6. října 2017, kterým se zamítá druhé obnovení pracovní smlouvy žalobce jako dočasného zaměstnance podle čl. 2 písm. f) CEOS (pracovní řád ostatních zaměstnanců EU); a

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že EUIPO vydáním napadeného rozhodnutí porušil zásadu legality tím, že porušil příslušná ustanovení SŘ (služební řád úředníků EU) a CEOS, zejména článek 56 CEOS a článek 110 SŘ, a z tvrzení, že napadené rozhodnutí nemá právní základ.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že EUIPO vydáním napadeného rozhodnutí porušil zásadu legality, dopustil se zjevně nesprávného posouzení a porušil svoji povinnost jednat s náležitou péčí.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že EUIPO vydáním napadeného rozhodnutí porušil požadavky uložené nařízením 45/2001 (1), zejména v článku 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) nařízení 45/2001.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že EUIPO vydáním napadeného rozhodnutí porušil zásadu rovného zacházení.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 2001, s. 1).