201808030702050842018/C 294/734042018TC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180702595911

Mål T-404/18: Överklagande ingett den 2 juli 2018 – Zhadanov mot EUIPO (PDF Expert)


C2942018SV5910120180702SV0073591591

Överklagande ingett den 2 juli 2018 – Zhadanov mot EUIPO (PDF Expert)

(Mål T-404/18)

2018/C 294/73Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Igor Zhadanov (Odessa, Ukraina) (ombud: advokaten P. Olson)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”PDF Expert” – Registreringsansökan nr 16 257 735

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 18 april 2018 i ärende R 1813/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

registrera ansökan om registrering av EU-varumärke nr 16 257 735 för ”Applikationsprogram för persondatorer, mobiltelefoner och bärbar elektronisk utrustning, det vill säga programvara för visning, redigering och hantering av PDF-dokument”.

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Överklagandenämnden gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning genom att inte erkänna de sökta varornas särskilda karaktär.

Överklagandenämnden gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning av bevisningen då den konstaterade att det sökta varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.