8.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/14


Talan väckt den 3 juli 2018 – Aquino m.fl. mot parlamentet

(Mål T-402/18)

(2018/C 364/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberto Aquino (Bryssel, Belgien) och 30 andra sökande (ombud: advokat L. Levi)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan prövas i sak och att den är välgrundad, och

i enlighet härmed

ogiltigförklara beslutet av den 2 juli 2018 om begäran av tolkar för den 3 juli 2018, samt framtida beslut om begäran av tolkar för den 4, 5, 10 och 11 juli 2018,

förplikta svaranden att utge ersättning för ideell skada, vilken i överensstämmelse med rätt och billighet bör fastställas till 10 000 euro per sökande, och

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder vilka i huvudsak är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-401/18, SFIE-PE/parlamentet.