8.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 364/14


3. juulil 2018 esitatud hagi – Aquino jt versus parlament

(Kohtuasi T-402/18)

(2018/C 364/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Roberto Aquino (Brüssel, Belgia) ja 30 teist hagejat (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagu vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt:

tühistada 2. juuli 2018. aasta otsus, mis puudutab tõlkide tööle kutsumist 3. juulil 2018, ning hilisemad otsused, mis puudutab tõlkide tööle kutsumist 4., 5., 10. ja 11. juulil 2018;

mõista kostjalt välja hüvitis mittevaralise kahju eest, mille suurus on ex aequo et bono hinnatuna 1 000 eurot;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kolm väidet, mis on sisuliselt identsed ja sarnased neile, mis on esitatud kohtuasjas T-401/18: SFIE-PE vs. parlament.