201807270132025002018/C 285/613982018TC28520180813PL01PLINFO_JUDICIAL20180625434421

Sprawa T-398/18: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2018 r. – Pielczyk / EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)


C2852018PL4310120180625PL0061431442

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2018 r. – Pielczyk / EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

(Sprawa T-398/18)

2018/C 285/61Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat K. Kielar)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Unijny znak towarowy nr 11 649 324

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawach połączonych R 979/2017-4 i R 1070/2017-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji, mianowicie w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza:

a)

oddaliła odwołanie strony skarżącej w sprawie R 979/2017-4;

b)

uwzględniła częściowo odwołanie R 1070/2017-4 wniesione przez Thalgo TCH, jako wnioskującego o unieważnienie prawa do znaku, w odniesieniu do towarów należących do klasy 3 klasyfikacji nicejskiej;

c)

unieważniła prawo do unijnego znaku towarowego nro11 649 324 również w odniesieniu do wskazanych towarów z klasy 3;

d)

utrzymała w mocy decyzję EUIPO z dnia 21 marca 2017 r. (postępowanie w sprawie unieważnienia nr 11 974 C) w części, w której, zgodnie z tą decyzją, unieważniono prawo do znaku towarowego strony skarżącej w odniesieniu do towarów z klasy 3;

obciążenie Thalgo TCH kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień EUIPO i przed Izbą Odwoławczą;

obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie zasady 22 ust. 3 i zasady 22 ust. 4 w związku z zasadą 40 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 2868/95;

Naruszenie art. 64 ust. 2 i art. 64 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.