27.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 301/40


Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2018 r. – Hugo’s Hotel / EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Sprawa T-397/18)

(2018/C 301/54)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Hugo’s Hotel Ltd (Malta) (przedstawiciel: adwokat R. Sladden)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: H’ugo’s GmbH (Monachium, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego „Hugo’s Burger Bar” w kolorach czerwonym, czarnym i białym – zgłoszenie nr 14 608 806

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie R 1879/2017-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

orzeczenie, że możliwe jest zarejestrowanie zgłoszenia nr 014608806.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.