27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/40


Жалба, подадена на 29 юни 2018 г. — Hugo’s Hotel/EUIPO — H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Дело T-397/18)

(2018/C 301/54)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Hugo’s Hotel Ltd (Сент Юлианс, Малта) (представител: R. Sladden, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: H’ugo’s GmbH (Мюнхен, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Hugo’s Burger Bar“ в червено, черно и бяло — Заявка за регистрация № 14 608 806

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 2 май 2018 г. по преписка R 1879/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да постанови, че заявка номер 014608806 може да бъде регистрирана.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.