201807270052025112018/C 285/603922018TC28520180813SV01SVINFO_JUDICIAL20180628424321

Mål T-392/18: Överklagande ingett den 28 juni 2018 – Innocenti mot EUIPO – Gemelli (Innocenti)


C2852018SV4210120180628SV0060421432

Överklagande ingett den 28 juni 2018 – Innocenti mot EUIPO – Gemelli (Innocenti)

(Mål T-392/18)

2018/C 285/60Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Innocenti SA (Lugano, Svizzera) (ombud: advokaten N. Ferretti)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Filippo Gemelli (Turino, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Innocenti”– Registreringsansökan nr 7 502 181

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 19 april 2018 i ärende R 2336/2010-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra, genom att ogiltigförklara, femte överklagandenämndens beslut N 2336/2010-5 och ogilla Filippo Gemellis invändning avseende varumärke 007502181.

Grunder

åsidosättande av fristen för att inkomma med handlingar till styrkande av domen om fastställande av att rättigheten förfallit till följd av bristande användning, till Tribunale di Torino (domstolen i Turino),

åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001 .