201807270052025112018/C 285/603922018TC28520180813SK01SKINFO_JUDICIAL20180628424321

Vec T-392/18: Žaloba podaná 28. júna 2018 – Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti)


C2852018SK4210120180628SK0060421432

Žaloba podaná 28. júna 2018 – Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti)

(Vec T-392/18)

2018/C 285/60Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Innocenti SA (Lugano, Švajčiarsko) (v zastúpení: N. Ferretti, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Filippo Gemelli (Turín, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná obrazová ochranná známka Európskej únie „Innocenti“ – prihláška č. 7 502 181.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 19/04/2018 vo veci R 2336/2010-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie piateho odvolacieho senátu č. 2336/2010-5 tak, že ho zruší, a zamietol námietky Filippa Gemelliho voči ochrannej známke 007502181.

Uvádzané žalobné dôvody

nedodržanie lehoty na predloženie dokumentácie, ktorá potvrdzuje rozsudok o zrušení z dôvodu nepoužívania, na Tribunale di Torino (súd v Turíne),

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.