201807270082025342018/C 285/583892018TC28520180813SK01SKINFO_JUDICIAL20180621414111

Vec T-389/18: Žaloba podaná 21. júna 2018 – Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU)


C2852018SK4110120180621SK0058411411

Žaloba podaná 21. júna 2018 – Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU)

(Vec T-389/18)

2018/C 285/58Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Nemcko) (v zastúpení: C. Zierhut, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Paul Ingram (Birmingham, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobca

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie WKU – ochranná známka Európskej únie č. 11 482 841

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 17. apríla 2018 vo veci R 399/2017-1

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001,

porušenie článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001.