201807270062025082018/C 285/563852018TC28520180813BG01BGINFO_JUDICIAL20180625394021

Дело T-385/18: Жалба, подадена на 25 юни 2018 г. — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE)


C2852018BG3910120180625BG0056391402

Жалба, подадена на 25 юни 2018 г. — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE)

(Дело T-385/18)

2018/C 285/56Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Aldi GmbH & Co. KG (Мюлхайм ан дер Рур, Германия) (представители: Rechtsanwälte N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen и M. Minkner)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Christoph Michael Crone (Крефелд, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка за регистрация на фигуративната марка на Европейския съюз „CRONE“ № 14 854 533

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 март 2018 г. по преписка R 1100/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.