201808030842050892018/C 294/683802018TC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180625545521

Vec T-380/18: Žaloba podaná 25. júna 2018 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)


C2942018SK5410120180625SK0068541552

Žaloba podaná 25. júna 2018 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

(Vec T-380/18)

2018/C 294/68Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, India) (v zastúpení: M. Edenborough, QC)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie INTAS – prihláška č. 14 153 811

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. apríla 2018 vo veci R 815/2017-4

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

alternatívne zmenil napadnuté rozhodnutie tak, aby námietky boli vrátené námietkovému oddeleniu na ich opätovné posúdenie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré žalobkyni vznikli v tomto konaní a v konaní pred odvolacím senátom,

alternatívne, ak do konania vstúpi ďalší účastník konania pred odvolacím senátom, uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi spoločne a nerozdielne nahradiť trovy konania, ktoré žalobkyni vznikli v tomto konaní a v konaní pred odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001