201808030842050892018/C 294/683802018TC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180625545521

Kohtuasi T-380/18: 25. juunil 2018 esitatud hagi – Intas Pharmaceuticals versus EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)


C2942018ET5410120180625ET0068541552

25. juunil 2018 esitatud hagi – Intas Pharmaceuticals versus EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

(Kohtuasi T-380/18)

2018/C 294/68Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, India) (esindaja: M. Edenborough, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kaubamärgi INTAS taotlus – registreerimistaotlus nr 14 153 811

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 16. aprilli 2018. aasta otsus asjas R 815/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena muuta vaidlustatud otsust, tehes ettekirjutuse, et vastulause tuleb uuesti läbivaatamiseks vastulausete osakonnale tagasi saata;

mõista hageja kulud, kaasa arvatud apellatsioonimenetlusega seotud kulud välja EUIPO-lt;

teise võimalusena, kui apellatsioonimenetluse teine pool astub menetlusse, hageja kulud, kaasa arvatud apellatsioonimenetlusega seotud kulud solidaarselt välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.