24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 341/16


Talan väckt den 22 juni 2018 – WI mot kommissionen

(Mål T-379/18)

(2018/C 341/28)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: WI (ombud: advokaterna T. Bontinck och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara de omtvistade besluten,

förplikta kommissionen att betala ut efterlevandepension till [WI], och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sin talan mot det beslut som Europeiska kommissionens byrå för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) fattade den 16 augusti 2017 om att inte bevilja sökanden efterlevandepension, och mot det bekräftande beslutet.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning av begreppet efterlevande make och åsidosatte artikel 1d.2 och artikel 17 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), när den grundande sig på en restriktiv och felaktig tolkning av det begrepp efterlevande make som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna för att avslå sökandens ansökan om att tillerkännas ställning som efterlevande make.

2.

Andra grunden: Kommissionen åsidosatte principen om god förvaltningssed och omsorgsplikten, i och med att kommissionen borde, enligt sökanden, ha beaktat de särskilda omständigheterna i fallet vid tolkningen av artikel 17 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna så att sökanden kunde få full rätt till pension i egenskap av efterlevande make.