201807201012012862018/C 276/913782018TC27620180806SK01SKINFO_JUDICIAL20180622596021

Vec T-378/18: Žaloba podaná 22. júna 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)


C2762018SK5910120180622SK0091591602

Žaloba podaná 22. júna 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Vec T-378/18)

2018/C 276/91Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NHS, Inc. (Santa Cruz, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Olson, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: HLC SB Distribution, SL (Irún, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie CRUZADE – prihláška č. 13 528 112

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 13. apríla 2018 vo veci R 1217/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ č. 013 528 112 pre „skateboardy a ich časti“,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/1001.