201807201012012862018/C 276/913782018TC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180622596021

Kohtuasi T-378/18: 22. juunil 2018 esitatud hagi – NHS versus EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)


C2762018ET5910120180622ET0091591602

22. juunil 2018 esitatud hagi – NHS versus EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Kohtuasi T-378/18)

2018/C 276/91Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: NHS. Inc. (Santa Cruz, California, Ühendriigid) (esindaja: advokaat P. Olson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: HLC SB Distribution, SL (Irún, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi CRUZADE taotlus – registreerimistaotlus nr 13 528 112

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 13. aprilli 208. aasta otsus asjas R 1217/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

lükata ELi kaubamärgi taotlus nr 013 528 112 kaupadele: „rulad ja nende osad“ tagasi;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.