3.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/13


Talan väckt den 20 juni 2018 – Intercept Pharma och Intercept Pharmaceuticals mot EMA

(Mål T-377/18)

(2018/C 311/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Intercept Pharma Ltd (Bristol, Förenade Kungariket) och Intercept Pharmaceuticals, Inc. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos and H. Kerr-Peterson, Solicitors, och F. Campbell, Barrister)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut ASK-40399, som svaranden delgav sökandena den 15 maj 2018, om att lämna ut en viss handling enligt förordning 1049/2001/EG, och

förplikta svaranden att ersätta sökandenas rättegångskostnader samt andra kostnader och utgifter i detta mål.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Svaranden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att strecksatsen avseende ”rättsliga förfaranden” i artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001/EG inte var tillämplig i förevarande ärende, på den grunden att handlingen inte var ett dokument som ”förberetts för rättsliga förfaranden”. I rättsligt hänseende borde svaranden ha kommit fram till att detta undantag var tillämpligt.

2.

Andra grunden: Sökandena anför vidare, eller i andra hand, att den enda rättsligt godtagbara följden av en adekvat intresseavvägning enligt strecksatsen avseende ”affärsintressen” i artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001/EG hade varit att besluta att inte lämna ut handlingen, mot bakgrund av (i) den betydande vikten av sökandenas privata intresse av att undvika utlämnandet och (ii) det endast vaga och generella allmänintresset av utlämnandet.