3.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 311/13


Žaloba podaná 20. júna 2018 – Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Vec T-377/18)

(2018/C 311/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Intercept Pharma Ltd (Bristol, Spojené kráľovstvo) a Intercept Pharmaceuticals, Inc. (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos a H. Kerr-Peterson, solicitors a F. Campbell, barrister)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie ASK-40399 o zverejnení niektorých dokumentov podľa nariadenia 1049/2001/ES, ktoré žalovaná oznámila žalobkyniam 15. mája 2018, a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť žalobkyniam právne a iné náklady a výdavky vynaložené v súvislosti s touto vecou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď dospela k záveru, že v tomto prípade nejde o „súdne konanie“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia 1049/2001/ES, pretože nejde o dokument „vypracovaný na účely súdneho konania“. Z právneho hľadiska mala žalovaná dospieť k záveru, že sa táto výnimka uplatní.

2.

Druhý žalobný dôvod uvádzaný vedľa prvého žalobného dôvodu alebo podporne k nemu, založený na tom, že pri správne vykonanom zvážení záujmov v rámci ochrany „obchodných záujmov“ podľa článku. 4 ods. 2 nariadenia 1049/2001/ES je právne prípustný len taký výsledok, ktorý spočíva v rozhodnutí o nezverejnení dokumentov, a to vzhľadom na (i) zásadnú dôležitosť súkromného záujmu žalobkýň na zamedzení ich zverejnenia a (ii) iba neurčitý a všeobecný verejný záujem na ich zverejnení.