3.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 311/13


Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2018 r. – Intercept Pharma LTD i Intercept Pharmaceuticals Inc / Europejska Agencja Leków

(Sprawa T-377/18)

(2018/C 311/14)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Intercept Pharma LTD (Bristol, Zjednoczone Królestwo) i Intercept Pharmaceuticals Inc (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, solicitors i H. Kerr-Peterson, barrister)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji ASK-40399, zakomunikowanej skarżącym przez pozwaną w dniu 15 maja 2018 r., o ujawnieniu pewnych dokumentów na mocy rozporządzenia nr 1049/2001/WE, oraz

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy jest oparty na naruszeniu prawa przez pozwaną poprzez stwierdzenie, że tiret dotyczące „postępowania sądowego” w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1040/2001 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ dokumenty nie stanowią dokumentów „sporządzonych dla potrzeb postępowania sądowego”. Zgodnie z prawem pozwana powinna była stwierdzić, że wyłączenie ma zastosowanie.

2.

Zarzut drugi – podniesiony dodatkowo lub tytułem subsydiarnym – dotyczy tego, że jedynym prawnie dopuszczalnym wynikiem prawidłowego wyważenia na podstawie tiret dotyczącego „interesów handlowych” w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1049/2001, byłaby decyzja o nieujawnianiu dokumentów, zważywszy na (i) istotną wagę prywatnego interesu skarżących w uniknięciu ujawnienia oraz (ii) jedynie niejasny i ogólny charakter interesu publicznego w ujawnieniu.