3.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 311/13


20. juunil 2018 esitatud hagi – Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals versus ravimiamet

(Kohtuasi T-377/18)

(2018/C 311/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Intercept Pharma Ltd (Bristol, Ühendkuningriik) ja Intercept Pharmaceuticals, Inc. (New York, New York, Ühendriigid) (esindajad: solicitor solicitor L. Tsang, solicitor J. Mulryne, solicitor E. Amos ja solicitor H. Kerr-Peterson ning barrister F. Campbell)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Nõuded

tühistada kostja poolt hagejatele 15. mail 2018 teatavaks tehtud otsus ASK-40399 avalikustada määruse nr 1049/2001/EÜ alusel teatavad dokumendid; ning

mõista hagejate kõik käesoleva menetlusega seotud kohtukulud ja muud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad kaks väidet.

1.

Esimene väide, et kostja rikkus õigusnormi, kui ta järeldas, et määruse nr 1049/2001/EÜ artikli 4 lõike 2 „kohtumenetlust“ puudutav taane ei olnud käesolevas asjas kohaldatav, kuna dokumendid ei olnud „kohtumenetluse tarbeks ette valmistatud“. Õiguslikult oleks kostja pidanud järeldama, et kohaldatav on erand.

2.

Teine väide, mis on esitatud täiendavalt või teise võimalusena ja mille kohaselt oleks määruse nr 1049/2001/EÜ artikli 4 lõike 2 „ärihuve“ puudutava taande alusel tehtud kohase kaalumise ainus õiguslikult lubatav tulemus olnud otsus jätta dokumendid avalikustamata, arvestades: i) hagejate ülekaalukat erahuvi vältida avalikustamist; ja ii) üksnes nõrka ja üldist avalikku huvi avalikustamiseks.