10.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 319/16


Beroep ingesteld op 20 juni 2018 — Colombani / EDEO

(Zaak T-372/18)

(2018/C 319/19)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jean-Marc Colombani (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. de Montigny, advocaat)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het besluit van de directeur-generaal Begroting en Administratie van de EDEO van 9 november 2017 (ADMIN(2017)21) tot vaststelling van de lijst van de ambtenaren die in de bevorderingsronde 2017 zijn bevorderd nietig te verklaren voor zover verzoekers naam hierin niet is opgenomen;

verweerder te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker vier middelen aan.

1.

Eerste middel: exceptie van onwettigheid van de algemene uitvoeringsbepalingen die door de EDEO bij de bevorderingsprocedure zijn toegepast.

2.

Tweede middel: een dienstfout, niet-naleving van de procedure voorafgaand aan de vaststelling van de lijst van ambtenaren die worden voorgedragen voor bevordering, en ongelijke behandeling.

3.

Derde middel: schending van de algemene uitvoeringsbepalingen van de EDEO van artikel 45 van het statuut.

4.

Vierde middel: kennelijk onjuiste beoordeling van de verdiensten van verzoeker en ongelijke behandeling bij de beoordeling van het anciënniteitscriterium.