10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/16


Sag anlagt den 20. juni 2018 — Colombani mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag T-372/18)

(2018/C 319/19)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean-Marc Colombani (Bruxelles, Belgien) (ved advokat N. de Montigny)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen fra EU-Udenrigstjenestens generaldirektør for budget og administration af 9. november 2017 (ADMIN(2017)21) om udarbejdelse af listen over forfremmede tjenestemænd i forfremmelsesåret 2017, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført herpå.

EU-Udenrigstjenesten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende vedrørende et anbringende om, at de almindelige gennemførelsesbestemmelser, som EU-Udenrigstjenesten anvendte på forfremmelsesproceduren, er ulovlige.

2.

Andet anbringende vedrørende en tjenstlig fejl, manglende overholdelse af proceduren forud for vedtagelsen af listen over de tjenestemænd, der blev foreslået forfremmet, og forskelsbehandling.

3.

Tredje anbringende vedrørende EU-Udenrigstjenestens tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45.

4.

Fjerde anbringende vedrørende anlæggelsen af et åbenbart urigtigt skøn for så vidt angår sagsøgerens fortjenester og forskelsbehandling ved bedømmelsen af kriteriet om anciennitet.