10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 319/16


Жалба, подадена на 20 юни 2018 г. — Colombani/ЕСВД

(Дело T-372/18)

(2018/C 319/19)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-Marc Colombani (Брюксел, Белгия) (представител: N. de Montigny, avocat)

Ответник: Европейска служба за външна дейност

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на генералния директор, отговарящ за бюджета и администрацията на ЕСВД, от 9 ноември 2017 г. (ADMIN(2017)21), с което се утвърждава списъкът с длъжностни лица, повишени в процедурата по повишаване за 2017 г., в частта, в която не се упоменава името на жалбоподателя, и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първо основание: възражение за незаконосъобразност на общите разпоредби за изпълнение, приложени от ЕСВД в процедурата по повишаване.

2.

Второ основание: служебно нарушение, неспазване на процедурата, предшестваща утвърждаването на списъка с предложените за повишаване лица, и неравно третиране.

3.

Трето основание: нарушение на общите разпоредби за изпълнение на ЕСВД на член 45 от Правилника.

4.

Четвърто основание: явна грешка в преценката на заслугите на жалбоподателя и неравно третиране при преценката на критерия за старшинство.