201807201042013042018/C 276/873672018TC27620180806SV01SVINFO_JUDICIAL20180615565611

Mål T-367/18: Överklagande ingett den 15 juni 2018 – Sixsigma Networks Mexico mot EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)


C2762018SV5610120180615SV0087561561

Överklagande ingett den 15 juni 2018 – Sixsigma Networks Mexico mot EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Mål T-367/18)

2018/C 276/87Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Mexiko, Mexiko) (ombud: advokaterna C. Casas Feu och J. Dorado Lopez-Lozano)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Nederländerna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande/Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket UKIO – EU-varumärke nr 15 079 023

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 22 mars 2018 i ärende R 1536/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.