201807201042013042018/C 276/873672018TC27620180806SK01SKINFO_JUDICIAL20180615565611

Vec T-367/18: Žaloba podaná 15. júna 2018 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)


C2762018SK5610120180615SK0087561561

Žaloba podaná 15. júna 2018 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Vec T-367/18)

2018/C 276/87Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Mexiko, Mexiko) (v zastúpení: C. Casas Feu a J. Dorado Lopez-Lozano, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Holandsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ/majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie UKIO/ochranná známka Európskej únie č. 15 079 023

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. marca 2018 vo veci R 1536/2017-2

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.