201807201082013392018/C 276/863662018TC27620180806SK01SKINFO_JUDICIAL20180608555511

Vec T-366/18: Žaloba podaná 8. júna 2018 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX)


C2762018SK5510120180608SK0086551551

Žaloba podaná 8. júna 2018 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX)

(Vec T-366/18)

2018/C 276/86Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Spojené štáty) (v zastúpení: T. Schmidpeter, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Virbac SA (Carros, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie SUIMOX – prihláška č. 15 039 993

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. marca 2018 vo veci R 1835/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 94 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.