201807201082013392018/C 276/863662018TC27620180806HR01HRINFO_JUDICIAL20180608555511

Predmet T-366/18: Tužba podnesena 8. lipnja 2018. – Pet King Brands protiv EUIPO-a – Virbac (SUIMOX)


C2762018HR5510120180608HR0086551551

Tužba podnesena 8. lipnja 2018. – Pet King Brands protiv EUIPO-a – Virbac (SUIMOX)

(Predmet T-366/18)

2018/C 276/86Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: T. Schmidpeter, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Virbac SA (Carros, Francuska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: prijava verbalnog žiga Europske unije SUIMOX – prijava za registraciju br. 15 039 993

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. ožujka 2018. u predmetu R 1835/2017-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 94. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.