201807130582003622018/C 268/583642018TC26820180730PL01PLINFO_JUDICIAL20180611484811

Sprawa T-364/18: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2018 r. – Arçelik / EUIPO (MicroGarden)


C2682018PL4810120180611PL0058481481

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2018 r. – Arçelik / EUIPO (MicroGarden)

(Sprawa T-364/18)

2018/C 268/58Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Arçelik AS (Stambuł, Turcja) (przedstawiciele: adwokat A. Franke)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MicroGarden – zgłoszenie nr 16 971 988

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie R 163/2018-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr (UE) 2017/1001.