201807201172012772018/C 276/853612018TC27620180806BG01BGINFO_JUDICIAL20180608545521

Дело T-361/18: Жалба, подадена на 8 юни 2018 г. — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)


C2762018BG5410120180608BG0085541552

Жалба, подадена на 8 юни 2018 г. — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Дело T-361/18)

2018/C 276/85Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Ню Делхи, Индия) (представител: N. Dontas, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Атина, Гърция)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „SIR BASMATI RICE“ — марка на Европейския съюз № 13 102 454

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 22 март 2018 г. по преписка R 90/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, с изключение на частта, отнасяща се до „саго“ и „изкуствения [несварен] ориз“, обхванати от оспорваната марка на ЕС в клас 30,

да обяви марката на Европейския съюз за недействителна в нейната цялост,

да осъди EUIPO да заплати разноските, направени от жалбоподателя в рамките на производствата пред Общия съд, апелативния съд и отдела по отмяна на EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 59, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета поради абсолютно основание за недействителност/отказ, свързано с въвеждане в заблуждение,

Нарушение на член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета поради абсолютно основание за недействителност, свързано с недобросъвестно подаване на заявка за регистрация на марка на ЕС,

Нарушение на член 59, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета поради абсолютно основание за недействителност/отказ, свързано с описателен характер,

Член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета, що се отнася до наличието на достатъчно мотиви на решенията на EUIPO.