201807201002013632018/C 276/833582018TC27620180806BG01BGINFO_JUDICIAL20180609525321

Дело T-358/18: Жалба, подадена на 9 юни 2018 г. — J. García Carrión/EUIPO — Codorníu (JAUME CODORNÍU)


C2762018BG5210120180609BG0083521532

Жалба, подадена на 9 юни 2018 г. — J. García Carrión/EUIPO — Codorníu (JAUME CODORNÍU)

(Дело T-358/18)

2018/C 276/83Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: J. García Carrión, SA (Jumilla, Испания) (представител: E. Arsuaga Santos, abogada)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител/Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка словна марка на Съюза JAUME CODORNÍU — заявка за регистрация № 14 543 599

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 11 април 2018 г. по преписка R 451/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да откаже регистрация на марка № 14 543 599 за клас 33.

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.