201807130662003792018/C 268/573572018TC26820180730BG01BGINFO_JUDICIAL20180608474821

Дело T-357/18: Жалба, подадена на 8 юни 2018 г. — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)


C2682018BG4710120180608BG0057471482

Жалба, подадена на 8 юни 2018 г. — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

(Дело T-357/18)

2018/C 268/57Език на жалбата: португалски

Страни

Жалбоподател: Luz Saúde SA (Лисабон, Португалия) (представители: G. Gentil Anastácio, и P. Guerra и Andrade, advogados)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Clínica La Luz, SL (Мадрид, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител/Притежател на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз HOSPITAL DA LUZ — Заявка за регистрация № 14 791 495

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 4 април 2018 г. по преписка R 2084/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, с което частично се отказва регистрация на марката на жалбоподателя, предмет на разглежданото производство, като го измени и разреши регистрацията

да осъди EUIPO да заплати изцяло съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б), от Регламент № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.