201807130602004402018/C 268/553542018TC26820180730SK01SKINFO_JUDICIAL20180606454622

Vec T-354/18: Žaloba podaná 6. júna 2018 – KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi)


C2682018SK4520120180606SK0055452462

Žaloba podaná 6. júna 2018 – KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi)

(Vec T-354/18)

2018/C 268/55Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Nemecko) (v zastúpení: R. Kunze, G. Würtenberger a T. Wittmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sky plc (Isleworth, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie SKYFi – prihláška č. 12 189 502

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 15. marca 2018 vo veci R 106/2017-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1, článkov 46, 47, 67, 70, 71, 94 a 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 2 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 8 ods. 9, článku 27 a článku 71 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625.