201807060751994162018/C 259/673492018TC25920180723SK01SKINFO_JUDICIAL20180605505011

Vec T-349/18: Žaloba podaná 5. júna 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)


C2592018SK5010120180605SK0067501501

Žaloba podaná 5. júna 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Vec T-349/18)

2018/C 259/67Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Nemecko) (v zastúpení: B. Bittner, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „TurboPerformance“ – prihláška č. 16 053 431

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 5. apríla 2018 vo veci R 2206/2017-4

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.