201807130752004432018/C 268/543462018TC26820180730BG01BGINFO_JUDICIAL20180529454511

Дело T-346/18: Жалба, подадена на 29 май 2018 г. — Advance Magazine Publishers v EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)


C2682018BG4510120180529BG0054451451

Жалба, подадена на 29 май 2018 г. — Advance Magazine Publishers v EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)

(Дело T-346/18)

2018/C 268/54Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Advance Magazine Publishers, Inc. (Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ) (представител: T. Alkin, barrister)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Флорида, САЩ)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: заявка за регистрация на марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация № 12 010 039

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 27 март 2018 г. по преписка R 259/2017-4.

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени частта от обжалваното решение, която се отнася до правило 20, параграф 7, буква в) /правило 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95;

да осъди другата страна да заплати съдебните разноски на жалбоподателя

Изложено основание

Нарушение на правило 20, параграф 7, буква в)/правило 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95.