201806290621986522018/C 249/543402018TC24920180716PL01PLINFO_JUDICIAL20180531444411

Sprawa T-340/18: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2018 r. – Gibson Brands / EUIPO – Wilfer (Kształt gitary)


C2492018PL4410120180531PL0054441441

Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2018 r. – Gibson Brands / EUIPO – Wilfer (Kształt gitary)

(Sprawa T-340/18)

2018/C 249/54Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Gibson Brands (Nashville, Tennessee, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: K. Hughes, solicitor, A.Renck i C. Stöber, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Trójwymiarowy unijny znak towarowy (Kształt gitary) – unijny znak towarowy nr 9 179 953

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie R 415/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO i Hansa-Petera Wilfera, na wypadek gdyby wstąpił do postępowania w charakterze interwenienta, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

naruszenie art. 52 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.