201806220501970582018/C 240/713232018TC24020180709PL01PLINFO_JUDICIAL20180522616222

Sprawa T-323/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Fomanu / EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Przedstawienie motyla)


C2402018PL6120120180522PL0071612622

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Fomanu / EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Przedstawienie motyla)

(Sprawa T-323/18)

2018/C 240/71Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Reichart)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy nr 5 481 403

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie R 2241/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do następujących towarów i usług:

klasa 9 – płyty kompaktowe; cyfrowe dyski wideo; programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza oprogramowanie do wymiany, gromadzenia, odtwarzania i systematycznego porządkowania danych;

klasa 16 – druki, ujęte w klasie 16, z wyjątkiem druków z wydrukowanymi indywidualnymi zdjęciami (w szczególności fotoksiążek, fotokalendarzy, zdjęć na płótnie, puzzli ze zdjęciami, fotonotatników, fotosegregatorów);

klasa 38 – tworzenie dostępu do bazy danych celem pobierania informacji przez media elektroniczne (internet); komputerowa transmisja wiadomości i obrazów;

klasa 40 – introligatorstwo;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 58 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 19 ust. 1 w związku z art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1430.