201807060681994312018/C 259/603202018TC25920180723CS01CSINFO_JUDICIAL20180522454621

Věc T-320/18: Žaloba podaná dne 22. května 2018 – WD v. EFSA


C2592018CS4510120180522CS0060451462

Žaloba podaná dne 22. května 2018 – WD v. EFSA

(Věc T-320/18)

2018/C 259/60Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: WD (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil projednávanou žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

a z tohoto důvodu

zrušil rozhodnutí výkonného ředitele EFSA, jakožto OOUPS, ze dne 14. července 2017, z něhož vyplývá, že žalobkyně není uvedena mezi zaměstnanci, kteří byli povýšeni v rámci přeřazovacího řízení za rok 2017;

zrušil rozhodnutí OOUPS ze dne 9. února 2018, kterým byla zamítnuta stížnost, kterou podala žalobkyně dne 10. října 2017 proti rozhodnutí ze dne 14. července 2017;

zrušil rozhodnutí výkonného ředitele EFSA, jakožto OOUPS, ze dne 9. srpna 2017 (doručené dne 10. srpna 2017) o neobnovení pracovní smlouvy žalobkyně;

zrušil rozhodnutí OOUPS ze dne 12. března 2018, kterým se zamítá stížnost, kterou podala žalobkyně dne 10. listopadu 2017 proti tomuto rozhodnutí ze dne 9. srpna 2017;

přiznal náhradu za utrpěnou škodu;

uložil žalovanému náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení rozhodnutí EFSA ze dne 8. prosince 2012, nazvaného „Employment contract management“.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení práv na obhajobu a zejména práva být vyslechnuta.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti náležité pozornosti a péče a „Work instruction (Pracovní pokyn)“ týkajícího se „Contract of Employment renewal proces (Postup obnovování pracovních smluv“, přijatého EFSA.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení a ze zneužití pravomoci. –

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z porušení zásady legitimního očekávání.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení „Work instruction (Pracovní pokyn)“ a povinnosti náležité pozornosti a péče.

Co se rozhodnutí o nepovýšení týče, uvádí žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející z porušení rozhodnutí ze dne 22. dubna 2008, nazvaného „Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged“, ze zjevně nesprávného posouzení a z porušení zásady zákazu diskriminace.