201807060681994312018/C 259/603202018TC25920180723BG01BGINFO_JUDICIAL20180522454621

Дело T-320/18: Жалба, подадена на 22 май 2018 г. — WD/ЕОБХ


C2592018BG4510120180522BG0060451462

Жалба, подадена на 22 май 2018 г. — WD/ЕОБХ

(Дело T-320/18)

2018/C 259/60Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: WD (представители: L. Levi и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

вследствие на това,

да отмени решението от 14 юли 2017 г., взето от изпълнителния директор на ЕОБХ в качеството му на ООСД, от което следва, че жалбоподателят не е сред повишените служители в процедурата по прекласиране за 2017 г.;

да отмени решението на ООСД от 9 февруари 2018 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 10 октомври 2017 г. срещу това решение от 14 юли 2017 г.;

да отмени решението с дата 9 август 2017 г. (нотифицирано на 10 август 2017 г.), взето от изпълнителния директор на ЕОБХ в качеството му на ООСД, да не поднови трудовия договор на жалбоподателя;

да отмени решението на ООСД от 12 март 2018 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 10 ноември 2017 г. срещу това решение от 9 август 2017 г.;

да присъди обезщетение за претърпените вреди;

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания що се отнася до решението за неподновяване на неговия договор.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на решението от 8 декември 2012 г.„Employment contract management“, прието от ЕОБХ.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на правото на защита и по-специално на правото на изслушване.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на задължението за полагане на грижа и на „Work instruction“ относно „Contract of Employment renewal process“ на ЕОБХ.

5.

Петото основание е изведено от явни грешки в преценката и от злоупотреба с власт.

6.

Шестото основание е изведено от нарушение на принципа на оправдани правни очаквания.

7.

Седмото основание е изведено от нарушение на „Work instructions“ и на задължението за полагане на грижа.

Жалбоподателят изтъква едно-единствено основание що с отнася до решението за неповишаване, изведено от нарушение на решението от 22 април 2008 г.„Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged“, от явна грешка в преценката, както и от нарушение на принципа на недискриминация.