201806220411970822018/C 240/663122018TC24020180709PL01PLINFO_JUDICIAL20180514565722

Sprawa T-312/18: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2018 – Dentsply De Trey / EUIPO – IDS (AQUAPRINT)


C2402018PL5620120180514PL0066562572

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2018 – Dentsply De Trey / EUIPO – IDS (AQUAPRINT)

(Sprawa T-312/18)

2018/C 240/66Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Dentsply De Trey GmbH (Konstancja, Niemcy) (przedstawiciel: S. Clark, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: IDS SpA (Savona, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: IDS SpA

Sporny znak towarowy: słowny unijny znak towarowy „AQUAPRINT” – zgłoszenie nr 12 272 407

Postępowanie przed EUIPO: postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie R 1438/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z wyjątkiem tej części wspomnianej decyzji, w której izba odwoławcza stwierdziła, że towary są identyczne/podobne oraz że właściwy krąg odbiorców jest wyspecjalizowany w dziedzinie dentystycznej;

obciążenie, na mocy art. 134 regulaminu postepowania przed Sądem Unii Europejskiej, EUIPO i interwenienta (w stosownym przypadku) kosztami poniesionymi przez Dentsply w niniejszym postępowaniu;

zmianę decyzji, także w odniesieniu do kosztów, i nakazanie, na mocy art. 134 ust. 1 regulaminu postepowania przed Sądem Unii Europejskiej, EUIPO obciążenia interwenienta, który przegrał sprawę, na koszty poniesione w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą oraz Wydziałem Sprzeciwów.

Podniesione zarzuty

naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001;

naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 2017/1001.