201807060611993552018/C 259/583082018TC25920180723LV01LVINFO_JUDICIAL20180517434421

Lieta T-308/18: Prasība, kas celta 2018. gada 17. maijā – Hamas/Padome


C2592018LV4310120180517LV0058431442

Prasība, kas celta 2018. gada 17. maijā – Hamas/Padome

(Lieta T-308/18)

2018/C 259/58Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Hamas (Doha, Katara) (pārstāvis: L. Glock, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/475 (2018. gada 21. marts), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2017/1426 (OV 2018, L 79, 26. lpp.);

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/468 (2018. gada 21. marts), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2017/1420 (OV 2018, L 79, 7. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz Hamas, tostarp Hamas-Izz al-Din al-Qassem;

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza septiņus pamatus.

1.

Pirmais pamats – Kopējās nostājas 2001/931 1. panta 4. punkta pārkāpums.

2.

Otrais pamats – Padomes pieļautās kļūdas saistībā ar prasītājam pārmesto nodarījumu patiesumu.

3.

Trešais pamats – Padomes pieļautā kļūda vērtējumā attiecībā uz organizācijas Hamas teroristisko raksturu.

4.

Ceturtais pamats – neiejaukšanās principa pārkāpums.

5.

Piektais pamats – nepietiekama situācijas attīstības laika gaitā ņemšana vērā.

6.

Sestais pamats – pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde.

7.

Septītais pamats – tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums.