201807060611993552018/C 259/583082018TC25920180723FI01FIINFO_JUDICIAL20180517434421

Asia T-308/18: Kanne 17.5.2018 – Hamas v. neuvosto


C2592018FI4310120180517FI0058431442

Kanne 17.5.2018 – Hamas v. neuvosto

(Asia T-308/18)

2018/C 259/58Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Hamas (Doha, Qatar) (edustaja: asianajaja L. Glock)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2017/1426 kumoamisesta 21.3.2018 annetun neuvoston päätöksen YUTP 2018/475 (EUVL 2018, L 79, s. 26) ja

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1420 kumoamisesta 21.3.2018 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (YUTP) 2018/468 (EUVL 2018, L 79, s. 7)

siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat Hamasia, mukaan lukien Hamas-Izz al-Din al-Qassem

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seitsemään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu yhteisen kannan 2001/931 1 artiklan 4 kohdan rikkomiseen.

2)

Toinen kanneperuste perustuu niiden tekojen, joista kantajaa moititaan, todenperäisyyttä koskeviin neuvoston arviointivirheisiin.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu Hamasin organisaation terroristista luonnetta koskevaan neuvoston arviointivirheeseen.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu asioihin puuttumattomuuden periaatteen loukkaamiseen.

5)

Viides kanneperuste perustuu siihen, ettei tilanteen muuttumista ajan kulumisen vuoksi otettu riittävästi huomioon.

6)

Kuudes kanneperuste perustuu perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

7)

Seitsemäs kanneperuste perustuu puolustautumisoikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden loukkaamiseen.