201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709LV01LVINFO_JUDICIAL20180516545411

Lieta T-305/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. maijā – Klyuyev/Padome


C2402018LV5410120180516LV0063541541

Prasība, kas celta 2018. gada 16. maijā – Klyuyev/Padome

(Lieta T-305/18)

2018/C 240/63Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andriy Klyuyev (Doņecka, Ukraina) (pārstāvji: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R Gherson un T. Garner, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/333 (2018. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 48. lpp.), un

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 5. lpp.),

ciktāl šie pasākumi ir piemērojami prasītājam.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pieļāvusi kļūdas vērtējumā, jo tā ir uzskatījusi, ka ir izpildīts apstrīdētā lēmuma 1. panta 1. punktā un apstrīdētās regulas 3. panta 1. punktā atrodamais kritērijs prasītāja vārda iekļaušanai sarakstā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītāja tiesības, kas izriet no LES 6. panta kopsakarā ar LES 2. un 3. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. un 48. pantu, jo tā ir pieņēmusi, ka attieksmē pret prasītāju Ukrainā ir ievērotas cilvēka pamattiesības.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītāja tiesības uz aizstāvību un tiesības uz labu pārvaldību un efektīvu tiesību aizsardzību tiesā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Padome bez attaisnojuma un nesamērīgi ir pārkāpusi prasītāja tiesības uz īpašumu un reputācijas aizsardzību.