201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709DA01DAINFO_JUDICIAL20180516545411

Sag T-305/18: Sag anlagt den 16. maj 2018 — Klyuyev mod Rådet


C2402018DA5410120180516DA0063541541

Sag anlagt den 16. maj 2018 — Klyuyev mod Rådet

(Sag T-305/18)

2018/C 240/63Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (ved B. Kennelly, QC, barrister J. Pobjoy og solicitors R Gherson og T. Garner)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at Rådet annullerer:

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/333 af 5. marts 2018 om ændring af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine (EUT 2018, L 63, s. 48) og

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/326 af 5. marts 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine (EUT 2018, L 63, s. 5),

for så vidt som disse foranstaltninger finder anvendelse på sagsøgeren.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om, at Rådet foretog urigtige skøn ved at lægge til grund, at kriteriet for at opføre sagsøgeren på listen i artikel 1, stk. 1, i den anfægtede afgørelse og artikel 3, stk. 1, i den anfægtede forordning er opfyldt.

2.

Andet anbringende om, at Rådet tilsidesatte sagsøgerens rettigheder i henhold til artikel 6 TEU, sammenholdt med artikel 2 TEU og 3 TEU, samt artikel 47 og 48 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ved at antage, at sagsøgerens behandling i Ukraine var i overensstemmelse med grundlæggende menneskerettigheder.

3.

Tredje anbringende om, at Rådet tilsidesatte sagsøgerens ret til forsvar og ret til god forvaltning og en effektiv domstolsbeskyttelse.

4.

Fjerde anbringende om, at Rådet ubegrundet og uforholdsmæssigt krænkede sagsøgerens ejendomsret og ret til omdømme.