201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709CS01CSINFO_JUDICIAL20180516545411

Věc T-305/18: Žaloba podaná dne 16. května 2018 – Kljujev v. Rada


C2402018CS5410120180516CS0063541541

Žaloba podaná dne 16. května 2018 – Kljujev v. Rada

(Věc T-305/18)

2018/C 240/63Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Andrij Kljujev (Doněck, Ukrajina) (zástupci: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson a T. Garner, solicitors)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál zrušil:

rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2018, L 63, s. 48) a

prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2018, L 63, s. 5)

v rozsahu, v němž se tato opatření vztahují na žalobce.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že Rada se dopustila nesprávného posouzení, když měla za to, že kritérium pro zařazení žalobce do čl. 1 odst. 1 napadeného rozhodnutí a do čl. 3 odst. 1 napadeného nařízení bylo splněno.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení práv žalobce podle článku 6 SEU ve spojení s články 2 a 3 SEU a podle článků 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie v důsledku toho, že Rada předpokládala, že zacházení s žalobcem na Ukrajině je v souladu se základními lidskými právy.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že Rada porušila právo žalobce na obhajobu a právo na řádnou správu a na účinnou soudní ochranu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že Rada neodůvodněně a nepřiměřeně porušila právo žalobce na vlastnictví a na dobrou pověst.