201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709BG01BGINFO_JUDICIAL20180516545411

Дело T-305/18: Жалба, подадена на 16 май 2018 г. — Klyuyev/Съвет


C2402018BG5410120180516BG0063541541

Жалба, подадена на 16 май 2018 г. — Klyuyev/Съвет

(Дело T-305/18)

2018/C 240/63Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Andriy Klyuyev (Донецк, Украйна) (представители: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R Gherson и T. Garner, Solicitors)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд да отмени:

Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 63, стр. 48), и

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/326 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 63, стр. 5),

доколкото тези мерки се прилагат към жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първо основание, в което е посочва, че Съветът е допуснал грешки в преценката, като е приел, че критерият за включване на жалбоподателя в списъка по член 1, параграф 1 от обжалваното решение и по член 3, параграф 1 от обжалвания регламент е спазен.

2.

Второ основание, според което твърдението на Съвета, че третирането на жалбоподателя в Украйна е в съответствие с основните човешки права, нарушава правата на жалбоподателя по член 6 във връзка с членове 2 и 3 от ДЕС и членове 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

3.

Трето основание, в което се посочва, че Съветът е нарушил правото на жалбоподателя на защита и правото на добра администрация и ефективна съдебна защита.

4.

Четвърто основание, в което се посочва, че без основание и мярка Съветът е нарушил правата на жалбоподателя на собственост и на добро име.