201806150781955052018/C 231/603012018TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180513484921

Vec T-301/18: Žaloba podaná 13. mája 2018 – Janukovyč /Rada


C2312018SK4810120180513SK0060481492

Žaloba podaná 13. mája 2018 – Janukovyč /Rada

(Vec T-301/18)

2018/C 231/60Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Oleksandr Viktorovič Janukovyč (Petrohrad, Rusko) (v zastúpení: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018 ( 1 ) a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018 ( 2 ) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalobca nespĺňal kritériá požadované na to, aby bol v danom čase uvedený na zozname. Rada Európskej únie dôkladne nezohľadnila všetky dokumenty, ktoré jej boli predložené, pričom bola veľmi selektívna pri dokumentoch, ktoré do úvahy zobrala. Tvrdenia, na ktorých je tento dôvod založený sú: žalobca je iba predmetom vyšetrovania, ktoré momentálne viazne, a jasne nespĺňa relevantné kritérium; materiály, na ktorých Rada založila svoje rozhodnutie ponechať meno žalobcu na zozname, sú úplne nedostatočné, protirečiace, nepravé a nepodložené dôkazmi.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávnych posúdení, keď žalobcu uviedla v napadnutých opatreniach. Rada sa dopustila zjavného pochybenia, keď znovu uviedla žalobcu na zoznam napriek zjavnému nesúladu medzi „odôvodnením“ zápisu a relevantnými kritériami na zápis. Dôvody uvedené v prvom žalobnom dôvode sa týkajú tiež rovnako aj druhého žalobného dôvodu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nedodržala povinnosť odôvodnenia. Rada neuviedla špecifické a presné dôvody na zápis žalobcu na zoznam. „Odôvodnenie“ zápisu prijaté v šiestom meniacom rozhodnutí a šiestom meniacom nariadení na zápis žalobcu na zoznam je (nielen nesprávne), ale aj stereotypné, nevhodné a nedostatočne individualizované.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že bolo porušené žalobcove právo na obranu a/alebo že nedostal účinnú súdnu ochranu. Okrem iného Rada so žalobcom pred jeho znovuuvedením na zoznam nedostatočne konzultovala a žalobca nedostal náležitú a primeranú možnosť opraviť chyby alebo predložiť informácie týkajúce sa jeho osobnej situácie. Rada/Žalobca si počas celej doby neoznámili podstatné, spoľahlivé alebo konkrétne dôkazy na odôvodnenie uloženia reštriktívnych opatrení.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nemala k dispozícii dostatočný právny základ na odôvodnenie šiestich meniacich rozhodnutí. Tvrdenia, na ktorých je tento žalobný dôvod založený, sú: a) podmienky umožňujúce Rade odvolať sa na článok 29 ZEÚ neboli šiestym meniacim rozhodnutím splnené. Medzi inými tieto: i) Rada výslovne uviedla ciele, ktoré sú iba nepresnými tvrdeniami; ii) právny základ nemá akýkoľvek dostatočný vzťah k náležitej úrovni právneho preskúmania požadovaného okolnosťami; a iii) uloženie reštriktívnych opatrení podporuje a oprávňuje konanie nového režimu na Ukrajine, ktorý sám osebe porušuje práva na obranu a právny štát, a porušuje systematickým spôsobom ľudské práva; b) podmienky umožňujúce Rade odvolať sa na článok 215 ZFEÚ neboli splnené, keďže neexistuje žiadne platné rozhodnutie na základe kapitoly 2 hlavy V ZEÚ; c) neexistuje dostatočná súvislosť, aby sa voči žalobcovi uplatnil článok 215 ZFEÚ.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zneužitia právomoci. Skutočným cieľom Rady pri vykonávaní šiestich meniacich rozhodnutí bol v podstate pokus o získanie priazne súčasného ukrajinského režimu (aby rozvíjala Ukrajina užšie vzťahy v Úniou) a nie je v súlade s cieľmi/odôvodneniami uvedenými na začiatku šiestich meniacich rozhodnutí. Kritériá zápisu na zoznam predstavujú mimoriadne a všeobecné delegovanie právomoci, ktoré je v súlade s cieľom Rady.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že práva žalobcu vlastniť majetok podľa článku 17 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie boli porušené tým, že medzi iným reštriktívne opatrenia sú neodôvodneným a neprimeraným obmedzením týchto práv z dôvodu, pretože okrem iného: i) nič nenasvedčuje tomu, že peňažné prostriedky, ktoré údajne boli spreneverené, boli prevedené mimo Ukrajinu; ii) nie je potrebné ani primerané, aby bol zmrazený všetok majetok žalobcu, keďže ukrajinské orgány v súčasnosti vypočítali hodnotu údajných strát, kvôli ktorým sa vedie trestné vyšetrovanie proti žalobcovi.


( 1 ) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 48).

( 2 ) Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 5).