201806150781955052018/C 231/603012018TC23120180702FI01FIINFO_JUDICIAL20180513484921

Asia T-301/18: Kanne 13.5.2018 – Yanukovych v. neuvosto


C2312018FI4810120180513FI0060481492

Kanne 13.5.2018 – Yanukovych v. neuvosto

(Asia T-301/18)

2018/C 231/60Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Pietari, Venäjä) (edustaja: T. Beazley, QC)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 5.3.2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/333 ( 1 ) ja 5.3.2018 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/326 ( 2 ) siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seitsemään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, ettei kantajan tilanne ole niiden säädettyjen perusteiden mukainen, joilla henkilöt merkittiin luetteloon asian kannalta merkityksellisenä ajankohtana. Euroopan unionin neuvosto on laiminlyönyt sille toimitetun kaiken aineiston asianmukaisen huomioon ottamisen ja arvioinnin, ja se on käsitellyt huomioon ottamansakin aineiston erittäin valikoivalla tavalla. Tämän kanneperusteen tueksi esitetyt perustelut: Kantajaan kohdistuu pelkästään esitutkintatoimenpiteitä, jotka ovat keskeytyksissä ja selvästi riittämättömiä asiassa merkityksellisiin perusteisiin nähden. Myös aineisto, johon neuvosto on perustanut päätöksensä kantajan nimen pysyttämisestä luettelossa, on täysin riittämätön, epäjohdonmukainen ja virheellinen, eikä mikään näyttö tue sitä.

2)

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että neuvosto on tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä sisällyttäessään kantajan niihin henkilöihin, joihin riidanalaisia toimenpiteitä kohdistetaan. Neuvosto on tehnyt ilmeisen virheen nimetessään kantajan uudelleen näiden henkilöiden joukkoon huolimatta selvästä erosta ”perustelujen” ja asiassa merkityksellisten nimeämisperusteiden välillä. Lisäksi ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä mainitut perustelut koskevat samalla tavoin toista kanneperustetta.

3)

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että neuvosto on laiminlyönyt perustelujen esittämisen. Neuvosto on jättänyt yksilöimättä todelliset ja konkreettiset syyt kantajan nimen sisällyttämiselle luetteloon. Kuudennessa muutospäätöksessä ja kuudennessa muutosasetuksessa vahvistetut ”perustelut” kantajan nimen sisällyttämiselle luetteloon ovat (paitsi virheelliset, myös) kaavamaiset, epäasianmukaiset ja riittämättömästi täsmennetyt.

4)

Neljännessä kanneperusteessa väitetään, että kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu ja/tai häneltä on evätty oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Neuvosto on muun muassa laiminlyönyt kantajan riittävän kuulemisen ennen hänen nimensä sisällyttämistä luetteloon uudelleen, eikä kantajalle ole annettu asianmukaista eikä oikeudenmukaista mahdollisuutta virheiden korjaamiseen tai henkilökohtaisia olosuhteitaan koskevien tietojen antamiseen. Neuvostolle/kantajalle ei missään vaiheessa ole toimitettu vakavia, uskottavia tai konkreettisia todisteita, joiden vuoksi rajoittavien toimenpiteiden määrääminen olisi ollut perusteltua.

5)

Viidennessä kanneperusteessa väitetään, ettei neuvostolla ollut asianmukaista oikeusperustaa kuudensien muutossäädösten antamiselle. Perustelut tämän kanneperusteen tueksi ovat seuraavat: (a) Kuudes muutospäätös ei täyttänyt SEU 29 artiklan mukaisia edellytyksiä sille, että neuvosto käyttäisi sitä oikeusperustana. Muun muassa: (i) Tavoitteet, joihin neuvosto nimenomaisesti viittaa, ovat pelkkiä epämääräisiä väitteitä; (ii) Oikeusperustalla ei ole minkäänlaista riittävää yhteyttä tämän asian olosuhteiden edellyttämään oikeussuojakeinojen asianmukaiseen tasoon; (iii) Rajoittavien toimenpiteiden toteuttaminen tukee Ukrainan uuden hallinnon toimintaa ja antaa sille oikeutuksen, vaikka tämä hallinto itse loukkaa asianmukaisen menettelyn periaatetta ja oikeusvaltioperiaatetta sekä loukkaa järjestelmällisesti ihmisoikeuksia; (b) edellytykset SEUT 215 artiklan käyttämiselle oikeusperustana eivät täyttyneet, koska ei ollut olemassa EU-sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti tehtyä pätevää päätöstä; (c) ei ole ollut olemassa riittävää asiayhteyttä SEUT 215 artiklan käyttämiselle oikeusperustana kantajaa vastaan.

6)

Kuudennessa kanneperusteessa väitetään, että neuvosto on käyttänyt toimivaltaansa väärin. Neuvoston todellisena tarkoituksena kuudensien muutossäädösten voimaan saattamisessa on ollut Ukrainan nykyisen hallinnon suosiminen (jotta Ukraina ryhtyisi tiiviimpiin suhteisiin Euroopan unionin kanssa), eivätkä kuudensissa muutossäädöksissä näennäisesti esitetyt tarkoitukset/perusteet. Nimen luetteloon sisällyttämisen perusteet merkitsevät poikkeuksellista ja täysimääräistä toimivallan siirtoa neuvoston tavoitteiden mukaisella tavalla.

7)

Seitsemännessä kanneperusteessa väitetään, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdan mukaista kantajan omistusoikeuden suojaa on loukattu muun muassa sen vuoksi, että rajoittavat toimenpiteet merkitsevät perusteetonta ja suhteetonta puuttumista tähän oikeuteen, koska: (i) mikään ei osoita, että varoja, joita kantajan väitetään käyttäneen väärin, väitettäisiin miltään osin siirretyksi Ukrainan ulkopuolelle, ja (ii) ei ole tarpeen eikä asianmukaista jäädyttää kantajan kaikkia varoja, koska Ukrainan viranomaiset ovat nyt vahvistaneet niiden varojen määrän, joiden katoamisen vuoksi kantajaan väitetään kohdistettavan asian taustalla olevia rikosoikeudellisia menettelyjä.


( 1 ) Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 5.3.2018 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2018/333 (EUVL 2018, L 63, s. 48).

( 2 ) Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2018 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/326 (EUVL 2018, L 63, s. 5).